Thuế nhà đất là gì ?

Thuế nhà đất là gì ?

Thuế nhà đất là Loại thuế gián thu, được áp dụng đối với nhà, đất ở, đất xây dựng công trình. Đối tượng nộp thuế là các tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất ở, đất xây dựng công trình. Đất chịu thuế bao gồm đất ở, đất xây dựng công trình. Đất không chịu thuế đất là đất dùng vào mục đích công cộng, phúc lợi xã hội hoặc từ thiện không thuộc tổ chức, cá nhân nào sử dụng để kinh doanh, đất do các tổ chức tôn giáo, hội quần chúng quản lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận chuyên dùng vào việc thờ cúng. Căn cứ tính thuế là diện tích đất, hạng đất và mức thuế. Thuế nhà đất có thể được Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét miễn giảm theo từng trường hợp cụ thể theo đề nghị của chi cục trưởng chi cục thuế.

Giải thích thuế nhà, đất là thuế tài sản là cách giải thích sai về nhiều mặt. Tài sản do đâu mà có? Tài sản của doanh nghiệp, trong đó có nhà xưởng, công trình, khởi thủy chỉ có thể hình thành từ vốn góp của cá nhân và có thể từ vốn của Nhà nước, sau đó chúng thường xuyên được bổ sung từ lãi sau thuế thu nhập doanh nghiệp thông qua việc nhập lãi vào vốn. Là của cải tiêu dùng cho đời sống con người, tài sản của cá nhân, trong đó có nhà ở, chỉ có thể hình thành từ thu nhập sau thuế thu nhập cá nhân.

Vậy là tài sản của doanh nghiệp cũng như của cá nhân đều hình thành từ thu nhập sau thuế, tức là từ phần của cải (hay thu nhập) đã được tạo ra và được xã hội chia cho họ hưởng sau khi họ đã hoàn thành mọi nghĩa vụ đối với Nhà nước, bao gồm cả việc nộp các loại thuế. Của cải vật chất (thu nhập) một khi đã thành tài sản thì phải coi chúng là vật sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp và cá nhân. Nhà nước không thể thu những tài sản đó, nếu người chủ nó chưa bị kết tội chiếm hữu phi pháp. Cùng với sự phát triển kinh tế, tài sản của doanh nghiệp và của cá nhân không ngừng tăng. Đó là biểu hiện “dân giàu, nước mạnh”, là hiện tượng hợp quy luật, hợp đường lối và hợp hiến. Cho nên giải thích thuế nhà, đất là thuế tài sản sẽ vướng ngay từ định nghĩa.

Nguồn tiền nộp thuế này lấy ở đâu? Mỗi loại thuế đều có nguồn của nó (gọi là cơ sở kinh tế). Thí dụ: nguồn nộp thuế giá trị gia tăng là thu nhập tăng thêm của sản phẩm và dịch vụ trong hoạt động kinh doanh; nguồn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là lãi trước thuế của doanh nghiệp; nguồn nộp thuế thu nhập cá nhân là thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng vốn và bất động sản, từ tài sản thừa kế… Vì nhà đất là tài sản, không phải là thu nhập, thuế nhà, đất không có những nguồn riêng của nó như các thuế khác, nghĩa là nó không có cơ sở kinh tế riêng.

Do đó đối với doanh nghiệp, tiền nộp thuế nhà đất phải tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. Chi phí này sẽ tăng lên, dẫn đến lãi trước thuế giảm, thuế thu nhập doanh nghiệp giảm theo. Biết rằng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, nên 25% thuế nhà đất của doanh nghiệp thực ra là lấy từ thuế thu nhập doanh nghiệp. 75% còn lại phải lấy từ thu nhập sau thuế. Đối với cá nhân, vì nhà đất là vật tiêu dùng, không tạo ra thu nhập, nên cá nhân cũng phải lấy thu nhập sau thuế của mình để nộp toàn bộ thuế nhà đất. Vậy là thuế thu hai lần. Một lần thu các loại thuế liên quan tới công việc làm ăn, kể cả khi mua nhà đất làm tài sản. Và lần này qua thuế nhà, đất, Nhà nước thu thêm một lần nữa. Thuế nhà, đất thực ra là thuế thu vào thu nhập sau thuế !

Những điều nêu trên cho thấy: nếu gộp thuế nhà với thuế đất và định nghĩa là thuế tài sản, thì việc giải thích những cơ sở của thuế này ngay từ đầu đã lúng túng, thiếu chặt chẽ. Nếu không thoát khỏi tình trạng này, sẽ còn xuất hiện nhiều lúng túng, rối ren, mâu thuẫn trong nhận thức, dẫn tới áp đặt khiên cưỡng trong xử lý các vấn đề cụ thể. Thế mà cách thoát khỏi tình trạng lúng túng này lại khá đơn giản. Bây giờ, thử tách thuế đất thành một loại thuế riêng và định nghĩa nó là thuế sử dụng đất, một tài nguyên quốc gia, thì câu chuyện sẽ chuyển hướng thế nào?