Khái niệm tài chính kinh tế và những điều cần biết về tài chính kinh tế

Tài chính và kinh tế là 2 khái niệm có mỗi quan hệ chặt chẽ với nhau. Không phải ai cũng hiểu rõ bản chất của tài chính kinh tế nếu không có sự quan tâm đặc biệt đối với vấn đề này.

Mặc dù chưa có khái niệm chung về tài chính kinh tế, nhưng theo quan điểm của một số người, tài chính là phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị.

Đồng thời hát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định. Vậy bạn có biết tài chính kinh tế ra đời do đâu?

Tài chính kinh tế ra đời do sản xuất hàng hóa và tiền tệ

Khi xã hội có sự phân công về lao động, có sự chiếm hữu khác nhau về tư liệu sản xuất và sản phẩm lao động, nền sản xuất hàng hóa ra đời và tiền tệ xuất hiện.

Các quỹ tiền tệ được tạo lập và được sử dụng bởi các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội hay cá nhân nhằm mục đích tiêu dùng và đầu tư phát triển kinh tế – xã hội. Các quan hệ kinh tế đó đã làm nảy sinh phạm trù tài chính kinh tế.

Sự ra đời của nền sản xuất hàng hóa – tiền tệ làm xuất hiện các nguồn tài chính, đó là của cải xã hội được biểu hiện dưới hình thức giá trị. Sản xuất và trao đổi hàng hóa xuất hiện, theo đó tiền tệ đã xuất hiện như một đòi hỏi khách quan với tư cách là vật ngang giá chung trong quá trình trao đổi.

Trong điều kiện kinh tế hàng hóa – tiền tệ, hình thức tiền tệ đã được các chủ thể trong xã hội sử dụng vào việc phân phối sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân để tạo lập nên các quỹ tiền tệ riêng phục vụ cho những mục đích riêng của mỗi chủ thể.

Tài chính và kinh tế là 2 khái niệm có mỗi quan hệ chặt chẽ với nhau. Không phải ai cũng hiểu rõ bản chất của tài chính kinh tế nếu không có sự quan tâm đặc biệt đối với vấn đề này.

Sự xuất hiện của nhà nước cũng là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của tài chính kinh tế

Cùng với quá trình phát triển của xã hội, khi Nhà nước ra đời đã thúc đẩy sự phát triển của hoạt động tài chính.

Nhà nước, với chức năng, quyền lực và để duy trì hoạt động của mình đã tạo lập quỹ ngân sách nhà nước thông qua quá trình phân phối tổng sản phẩm xã hội dưới hình thức giá trị, hình thành lĩnh vực tài chính nhà nước, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa, thúc đẩy và mở rộng phạm vi hoạt động của tài chính kinh tế.

Theo tintucthoisu.org tổng hợp

Đọc thêm thông tin liên quan tài chính, tại đây